Algemene voorwaarden Tekst

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.magicnl.nl en op alle aanbiedingen en offertes van Beauty Salon Magic V.O.F en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Beauty Salon Magic V.O.F.
 
Artikel 2 – Aanbiedingen 
 
2.a. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd. 
 
2.b  Beauty Salon Magic V.O.F kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 
2.c. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte.
De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald. 
 
Artikel 3 – Gegevens 
 
3.a. U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website. 
 
3.b. Beauty Salon Magic V.O.F garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. 
 
3.c. Beauty Salon Magic V.O.F zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kunt u zich met uw e-mail-adres bij ons aanmelden om u via nieuwsbrief op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn. 
 
3.d. U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website. 
 
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 
 
4.a. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van uw bestelling Beauty Salon Magic V.O.F.
 
4.b. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Beauty Salon Magic V.O.F is geaccepteerd. 
 
Artikel 5 – Levering 
 
5.a. Betaalt u met IDEAL: Voor 12.00uur dan is de levertijd in Nederland 1-2 werkdagen! Betaalt u met een CREDITCARD: Kan de levertijd langer duren dan 2 werkdagen!  De uiterlijke leveringstermijn is 5 maximaal 30 dagen. Voor meer info lees onze leveringsvoorwaarden.
 
5.b. De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
 
5.c. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 
 
5.d. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.  
 
5.e. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. 
 
Artikel 6 – Risico tijdens transport 
 
Gedurende het transport van de producten zal Beauty Salon Magic V.O.F het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. 
 
Artikel 7 – Afkoelingsperiode 
 
7.a. De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. Wel dient u ervoor zorg te dragen dat de verzending gebeurd met een bekende koerier, waarbij u tevens zorg dient te dragen voor de verzekeringskosten tijdens transport. De verantwoordelijkheid van het product ligt bij u tot aankomst van het product bij Beauty Salon Magic V.O.F.
 
7.b. Producten uit de sale kunnen niet worden geretourneerd. Beauty producten worden wegens hygiënische redenen, niet terug genomen door Beauty Salon Magic V.O.F.
 
7.c. We nemen alleen ongeopende en niet beschadigde producten retour. Stuur binnen 7 dagen na ontvangst uw mail met verzoek tot retourneming.
 
7.d. U dient de voorwaarden voor retourzending te accepteren zoals vermeld op de order-return formulier, welke u dient in te vullen. Na acceptatie ervan zullen wij u een bevestiging terugsturen dat u de zending retour kunt sturen. Beauty Salon Magic V.O.F heeft het recht om een retourzending te weigeren indien deze niet voldoet aan de genoemde voorwaarden. 
 
Artikel 8 – Garanties 
 
8.a. Beauty Salon Magic V.O.F garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. 
 
8.b. U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden. 
 
8.c. Indien binnen 8 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Beauty Salon Magic V.O.F, binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het product vervangen wordt. U kunt Beauty Salon Magic V.O.F ook naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer van toepassing indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 8 dagen. 
 
8.d. Na verloop van de in artikel 8.c. genoemde garantietermijn is Beauty Salon Magic V.O.F gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 
 
8.e. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Beauty Salon Magic V.O.F.
U of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. 
 
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 
 
Beauty Salon Magic V.O.F blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 
 
Artikel 10 – Betaling 
 
10.a. Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met uw creditcard of overmaken op de rekening. 
 
10.b.  Beauty Salon Magic V.O.F gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. 
 
Artikel 11 – Incassokosten 
 
Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Beauty Salon Magic V.O.F niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Beauty Salon Magic V.O.F moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom als Beauty Salon Magic V.O.F kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 
Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten 
 
12.a. De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Beauty Salon Magic V.O.F,
licentiegevers de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Beauty Salon Magic V.O.F niet gelieerd is. 
 
12.b. U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy. 
 
12.c. Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
12.d. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel zoals een commercieel doel is derhalve verboden. 
 
Artikel 13 – Aansprakelijkheid 
 
13.a. Indien door Beauty Salon Magic V.O.F geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Beauty Salon Magic V.O.F jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld. 
 
13.b. De aansprakelijkheid van Beauty Salon Magic V.O.F voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf. 
 
13.c. Beauty Salon Magic V.O.F sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Beauty Salon Magic V.O.F waaronder de website door een derde. 
 
13.d. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beauty Salon Magic V.O.F of haar ondergeschikten. 
 
Artikel 14 – Overmacht 
 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 
Artikel 15 - Verwijzingen 
 
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Beauty Salon Magic V.O.F heeft geen zeggenschap over deze websites. Beauty Salon Magic V.O.F is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 
 
Artikel 16 - Diversen 
 
16.a. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
 
16.b. De administratie van Beauty Salon Magic V.O.F geldt, behoudens tegenbewijs als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
 
16.c. Beauty Salon Magic V.O.F is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
 
16.d. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Beauty Salon Magic V.O.F zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 
 
Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Beauty Salon Magic V.O.F aangepast worden Beauty Salon Magic V.O.F adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
Beauty Salon Magic logo
Beauty Salon Magic

Copyright © Beauty Salon Magic 2021 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Algemene voorwaarden | Klantenservice | Retourbeleid

Designpro.nl | Z-IM.nl