Voorwaarden

Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, retourbeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.magicmarcia.nl en op alle aanbiedingen en offertes van Beauty Salon Magic V.O.F en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Beauty Salon Magic V.O.F.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.a. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.

2.b Beauty Salon Magic V.O.F kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.c. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte.
De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3 – Gegevens

3.a. U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.b. Beauty Salon Magic V.O.F garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.c. Beauty Salon Magic V.O.F zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kunt u zich met uw e-mail-adres bij ons aanmelden om u via nieuwsbrief op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn.

3.d. U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.a. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van uw bestelling Beauty Salon Magic V.O.F.

4.b. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Beauty Salon Magic V.O.F is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering

5.a. Betaalt u met IDEAL: Voor 12.00uur dan is de levertijd in Nederland 1-2 werkdagen! Betaalt u met een CREDITCARD: Kan de levertijd langer duren dan 2 werkdagen! De uiterlijke leveringstermijn is 5 maximaal 30 dagen. Voor meer info lees onze leveringsvoorwaarden.

5.b. De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.c. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.d. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.e. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 – Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal Beauty Salon Magic V.O.F het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode

7.a. De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. Wel dient u ervoor zorg te dragen dat de verzending gebeurd met een bekende koerier, waarbij u tevens zorg dient te dragen voor de verzekeringskosten tijdens transport. De verantwoordelijkheid van het product ligt bij u tot aankomst van het product bij Beauty Salon Magic V.O.F.

7.b. Producten uit de sale kunnen niet worden geretourneerd. Beauty producten worden wegens hygiënische redenen, niet terug genomen door Beauty Salon Magic V.O.F.

7.c. We nemen alleen ongeopende en niet beschadigde producten retour. Stuur binnen 7 dagen na ontvangst uw mail met verzoek tot retourneming.

7.d. U dient de voorwaarden voor retourzending te accepteren zoals vermeld op de order-return formulier, welke u dient in te vullen. Na acceptatie ervan zullen wij u een bevestiging terugsturen dat u de zending retour kunt sturen. Beauty Salon Magic V.O.F heeft het recht om een retourzending te weigeren indien deze niet voldoet aan de genoemde voorwaarden.

Artikel 8 – Garanties

8.a. Beauty Salon Magic V.O.F garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

8.b. U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

8.c. Indien binnen 8 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Beauty Salon Magic V.O.F, binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het product vervangen wordt. U kunt Beauty Salon Magic V.O.F ook naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer van toepassing indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 8 dagen.

8.d. Na verloop van de in artikel 8.c. genoemde garantietermijn is Beauty Salon Magic V.O.F gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.e. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Beauty Salon Magic V.O.F.
U of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Beauty Salon Magic V.O.F blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Betaling

10.a. Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met uw creditcard of overmaken op de rekening.

10.b. Beauty Salon Magic V.O.F gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 11 – Incassokosten

Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Beauty Salon Magic V.O.F niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Beauty Salon Magic V.O.F moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom als Beauty Salon Magic V.O.F kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.a. De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Beauty Salon Magic V.O.F,
licentiegevers de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Beauty Salon Magic V.O.F niet gelieerd is.

12.b. U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

12.c. Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.d. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel zoals een commercieel doel is derhalve verboden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.a. Indien door Beauty Salon Magic V.O.F geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Beauty Salon Magic V.O.F jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

13.b. De aansprakelijkheid van Beauty Salon Magic V.O.F voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.c. Beauty Salon Magic V.O.F sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Beauty Salon Magic V.O.F waaronder de website door een derde.

13.d. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beauty Salon Magic V.O.F of haar ondergeschikten.

Artikel 14 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15 – Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Beauty Salon Magic V.O.F heeft geen zeggenschap over deze websites. Beauty Salon Magic V.O.F is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16 – Diversen

16.a. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.b. De administratie van Beauty Salon Magic V.O.F geldt, behoudens tegenbewijs als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.c. Beauty Salon Magic V.O.F is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

16.d. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Beauty Salon Magic V.O.F zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Beauty Salon Magic V.O.F aangepast worden Beauty Salon Magic V.O.F adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

Aangetekende verzending

Op werkdagen voor 12:00 uur besteld en betaald: Volgende dag geleverd, ook in het weekend!
Indien u kiest voor levering via PostNL wordt uw bestelling bezorgd op het door u aangegeven afleveradres. Indien u niet thuis bent, kunt u uw bestelling op het dichtstbijzijnde postkantoor afhalen.

Uw bestelling wordt verzonden als:

• De order is bevestigd
• De betaling is goedgekeurd
• Het aflever-/factuuradres is gecontroleerd

De voordelen op een rij:

• U tekent voor ontvangst.
• U kunt betalen met iDEAL
• Aangetekende verzending
• Volg uw bestelling met Track en Trace

Betaling onder REMBOURS

Heeft u gekozen voor levering onder rembours, dan zijn de onderstaande voorwaarden voor u van toepassing: Wij leveren alleen binnen Nederland.

De kosten voor het verzenden onder rembours bedragen de verzendkosten + 1% commissie voor PostNL van het totaalbedrag van uw bestelling.

De kosten voor uw rembours zending dienen vooraf betaald te worden, hiervoor ontvangt u zo spoedig mogelijk een e-mailbericht met de betaalinstructies. Uw bestelling wordt direct verzonden op het moment dat de rembourskosten zijn betaald. De kosten van rembours bedragen €19,50 (€11,50 + extra snelle service levering + extra verzekeringskosten (€8,00). Wij hanteren een maximum bestelbedrag van EUR 1000,- per rembours bestelling verzendkosten

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de verzendkosten, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Aangetekende post wordt altijd met Priority en via een apart kanaal vervoerd. De zending is standaard verzekerd tegen beschadiging en verlies.

De verzendkosten worden berekend afhankelijk van de afmeting, het gewicht en de bestemming van uw pakket exclusief administratiekosten. Verzenden doen wij alleen aangetekend en verzekerd zodat wij zelf ook weten dat het goed aankomt. De meerprijs hiervan en extra garantie is een extra snelle service voor volgende dag levering. De verzendkosten bedragen €10,00 per bestelling.

Waarom is gekozen voor de hoogte van dit bedrag?

• extra garantie
• verzekerd vervoer
• extra snelle service
• geen aflevering bij de buren
• juridisch bewijs van verzending

Plus extra zekerheid

Aangetekend versturen geeft bovendien juridische zekerheid. Het verzendbewijs geldt als juridisch bewijs
van verzending. Voor extra zekerheid kunt u vragen om een Bericht van Ontvangst, u ontvangt dan een
getekende ontvangstbevestiging van de ontvanger retour.

 

RETOURBELEID

Ruilen / Retourneren

We nemen alleen ongeopende en niet beschadigde producten retour. Stuur binnen 7 dagen na ontvangst je mail met verzoek tot retournering. Om een bestelling te retourneren of te ruilen moet u onze online contactformulier gebruiken, u ontvangt dan het ruil / retourformulier.

Wilt u uw bestelling retourneren?
Wij leggen u stap voor stap de procedure uit.

1. Mail ons en vraag naar het ruil/ retourformulier
(zie ruil / retourformulier link hieronder)

2. Vul het ruil/ retourformulier volledig in

3. Mail het volledig ingevulde ruil/ retourformulier naar: info@magicnl.nl
Het serviceteam zal deze aandachtig bekijken en vervolgens in behandeling nemen.

4. Vervolgens ontvangt u per email het identieke RMA retour nummer

5. U kunt na akkoord/goedkeuring uw zending met het identieke RMA retour nummer aangetekend per post retourneren

Voorwaarden / Procedure aanvraag

Stuur ons binnen 7 dagen na ontvangst van het product een email met het bestelnummer (staat op de factuur), de productgegevens en de reden waarom u het product wilt ruilen en tegen welk ander product.

1. Gebruik het online contactformulier om het ruil / retourformulier te ontvangen
2. Vul in bij opmerkingen “Ruil / retourformulier ontvangen”.
3. Vul de volgende gegevens in bij het contactformulier:

– Factuur /ordernummer
– Artikelnummer
– Kleur
– Maat
– Reden

De terug te sturen producten moeten in nieuwe, ongebruikte en ongeopende staat zijn en met alle oorspronkelijke verpakkingsetiketten.

– Het online ruil / retourformulier dient te worden ingevuld.
– U ontvangt vervolgens van ons een e-mail met instructies en het
goederen ruil / retourformulier.
– De goederen ruil / retourformulier en bijgevoegde factuur stuurt u samen met de zending terug.
– Onaangekondigde goederen mogen zonder redenen worden terug gestuurd naar de koper.
– Ruil / retourzendingen moeten binnen vijf dagen na ruil / retour aanmelding worden verstuurd via *TNT Post.

*Ons advies is om uw retour te sturen producten aangetekend te versturen via TNT Post.

 

PRIVACY BELEID

Beauty Salon Magic V.O.F respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Beauty Salon Magic V.O.F zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Beauty Salon Magic V.O.F gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het winkelen bij Beauty Salon Magic V.O.F zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
• Als u bij Beauty Salon Magic V.O.F een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
• Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze site voorwaarden voldoen niet te publiceren.
• Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Beauty Salon Magic V.O.F verkoopt uw gegevens niet.

Beauty Salon Magic V.O.F zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Beauty Salon Magic V.O.F gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Beauty Salon Magic V.O.F geen cookies ontvangt.

Klantenservice

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Beauty Salon Magic V.O.F, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

DISCLAIMER

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Beauty Salon Magic V.O.F op internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Beauty Salon Magic V.O.F kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie.

Beauty Salon Magic V.O.F is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Beauty Salon Magic V.O.F. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauty Salon Magic V.O.F. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op Beauty Salon Magic V.O.F wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Beauty Salon Magic V.O.F behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Beauty Salon Magic V.O.F sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

KAPSALON

Beauty Salon Magic
Rijnstraat 218
1079 HT Amsterdam
020 642 4300

ACADEMY

Black Hair Academy
Sniep 91
1112 AJ Diemen
020 358 2936

Dit is een demo-winkel voor testdoeleinden — bestellingen zullen niet worden uitgeleverd. Sluiten